Despre noi

Obiectivul general al proiectului: creșterea capacității Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor de incluziune a studenților cu risc ridicat de abandon în anul I, pe baza dezvoltării unei strategii orientate către creșterea motivației și consolidarea interesului acestora față de programele de studii universitare de licență din domeniile fundamentale Științe Inginerești (domenii de licență Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria Mediului, Agronomie) și Matematică și științe ale naturii (domeniul de licență Inginerie Chimică).

Obiective specifice: 
  • OS1. Atingerea, la nivelul Facultății, a unei rate de promovare de minim 75% după anul I de studii de licență, prin abordarea integrată a tuturor activităților propuse în cele două semestre
  • OS2. Implementarea programelor remediale la disciplinele fundamentale (Chimie, Matematică), în vederea creșterii promovabilității studenților la aceste discipline, la finalul anului I de studii, cu minim 50% față de anul anterior
  • OS3. Proiectarea și implementarea a 5 tipuri de workshop-uri și 5 categorii de campanii de conștientizare, în scopul creșterii motivației pentru cariera aleasă (conform chestionarelor de evaluare a satisfacției participanților) cu minim 60% la finalul anului I de studii 
  • OS4. Dezvoltarea competențelor transversale ale studenților, respectiv a capacității de a lucra în echipă, de a comunica la nivel interpersonal, de a-și gestiona optim timpul, de a-și asuma atribuții specifice, de a persevera și de a manifesta responsabilitate în muncă, prin participarea la 1 program de coaching și 1 program de consiliere pentru dezvoltare personal/semestru și grupă de studenți, respectiv la programe de îndrumare și sprijin;
  • OS5. Creșterea vizibilității Facultății și a capacității sale de a formula strategii și de a dezvolta instrumente adecvate de intervenție, în vederea ocupării a minim 60% din locurile de la buget în prima sesiune de admitere;
  • OS6. Creșterea satisfacției cadrelor didactice, a psihologilor, sociologilor și consilierilor în carieră, ca urmare a dezvoltării capacității lor de a-și optimiza demersul educațional și profesional în strânsă corelație cu nevoile studenților cu risc ridicat de abandon;

Grupul țintă al proiectului: studenți cu risc ridicat de abandon (studenți care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, studenți care au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat, studenți maturi) admiși în anul I la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor. 

Grupul beneficiarilor indirecți: personalul didactic din cadrul Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, Facultății de Științe și Arte, Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; studenți și elevi care nu vor participa efectiv la activitățile proiectului, dar care vor beneficia de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct, respectiv prin crearea comunității on-line găzduită de platforma informatică integrată de comunicare și de pagina web a proiectului; personal angajat la Biroul de Orientare în Carieră și Legătură cu Mediul Economic, Alumni, Facultatea și Universitatea ca organizații.

Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Universitatea Valahia din Targoviste